Artikeloverzicht november 2002

Architectuur

Thema: Architectuur
Het ontwerpen van architecturen met representatietalen is het afgelopen jaar vooruitgegaan. Er is gewerkt aan standaardisatie, en de architectuurwerkgroepen binnen het Ngi, GIA en recentelijk het NAF zijn volop actief. Is IT-architectuur voorbij de metafoor?

Focus: Een leven lang leren
Kennis delen binnen netwerken, competentieontwikkeling, coaching, simulatie als leerinstrument, dit zijn enkele onderwerpen uit de Focus op een leven lang leren. Het gelijknamige congres, georganiseerd door Ngi Educatie in samenwerking met Ten Hagen & Stam en Niria, wordt op 14 november in Utrecht gehouden.


Thema artikelen

Welke tools en technieken ondersteunen ICT-architectuur? Een korte, niet-representatieve inventarisatie levert een aardig beeld op. Tijdens het Landelijk Architectuur Congres 2002 kan men een conferentiespoor volgen rond tools en technieken voor ICT-
E n van de oorzaken voor gebrekkige business-ICT-alignment is dat veranderingen binnen een bedrijf vaak niet in samenhang plaatsvinden. Door met architecturen te sturen kan deze samenhang worden bereikt. Onder architectuur verstaan we een controleerb
Modelleermethoden, representatietalen en standaardisatie droegen de laatste jaren bij aan de betekenis van het concept architectuur. De pragmatiek van architectuur is tot nu toe onvoldoende belicht gebleven. In het (nabije) verleden is er in diverse
De auteur neemt een aanzienlijk spanningsveld waar tussen hoofdrolspelers en stakeholders in de ICT. Een nieuwe rol is weggelegd voor de filosoof, die harmonie moet brengen in het architectuurdenken. Perspectief In 1992 verscheen het boek 2020 Visio
Alignment is nooit af. Omdat het om een immer actuele en relevante kwestie gaat, is besturing vereist en moet het managementdashboard passend zijn uitgerust. Alignment kan op verschillende manieren aan de orde komen: bij een andere wijze van werken,


Overige artikelen

 
Begin jaren negentig vertrokken veel IT'ers. Er zijn succesverhalen van vertrekkers. Maar een deel redde het niet en keerde een paar jaar later terug. Nu zijn de omstandigheden vergelijkbaar. Frank No riep de lezers op verhalen van een eerder vertrek
Terwijl EAI-software in het verleden was gericht op de technologische aspecten van koppelen en integreren, pretenderen leveranciers tegenwoordig de bedrijfsprocessen te kunnen verbeteren. Dit maakt de keuze en inzet van EAI-software complexer.
E-learning is uitermate geschikt om kenniscreatie en leren te faciliteren. Bovendien ondersteunt e-learning de uitgangspunten van een leven lang leren, het leren - niet als momentopname maar als een continu proces. Kennis is binnen een organisatie op
De persoonlijke ambitie van de medewerker noch de organisatiestrategie komen doorgaans ter sprake bij functionerings- en beoordelingsgesprekken. De auteur presenteert een model voor competentieontwikkeling waarin deze elementen zijn ge ntegreerd.
De kennishalfwaardetijd (de tijd waarin de kennis aan bedrijfswaarde afneemt) wordt steeds korter. Dat betekent dat bedrijven die hun concurrentiepositie willen behouden, moeten investeren in kennisbehoud, en dus ook in de ontwikkeling van medewerker
Het hoger onderwijs maakt door de opkomst van internet en de pc in zijn onderwijsprogramma‚s steeds meer gebruik van ICT-faciliteiten. De auteur geeft een schets van de eisen aan de informatie- en ICT-faciliteiten voor een interactief leerproce
Een leven lang leren. In theorie is iedereen daar een voorstander van. Maar wat als leren in het gedrang komt? Wat als er alleen nog maar naar de 'bottom line’ van het komende kwartaal wordt gekeken? Recessie De paradox wordt door iedereen herk
Wat moet de ICT-servicemanager anno 2002 eigenlijk allemaal in huis hebben om zich een ware professional te kunnen noemen? Over de voordelen en de toegevoegde waarde van het werken vanuit een coachend perspectief en de vaardigheden die daarbij nodig
Het competentiedenken is in opmars in de ICT-sector, maar competentieprofielen zijn vaak nog te veel gericht op het oude, functiegerichte denken in plaats van op performanceverbetering van medewerkers. In dit artikel worden aanknopingspunten geboden
Hieronder treft u de case aan bij het artikel Model voor Competentieontwikkeling elders in deze editie. De case bevat een uitwerking van de modellen en het gebruik van deze modellen bij de fictieve luchtvaartmaatschappij Business Jet. In deze case is
 
Evenementen van SAI, NGI en AG IT B.V. Evenementen van SAI, NGI en AG IT B.V.
De volledige agenda
 
 
A+ / A-