Reglement scriptieprijs

1. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt door drie eigenaren van het vakblad Informatie, te weten het Nederlands Genootschap voor Informatica (NGI), het Studiecentrum voor Automatische Informatieverwerking (SAI) en BIM Media, en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. De prijs wordt uitgereikt tijdens de Jong Talent Prijsuitreiking 2013.

2. Het toekennen van de prijs heeft als doelstelling een zinvolle toepassing van informatica te stimuleren door jonge aankomend informatici de kans te geven zich te profileren op hun vakgebied door het in breed verband bekend maken van waardevolle scriptie.

3. De uitreiking wordt aangekondigd in de vakbladen Informatie en AutomatiseringGids, via de Hollandsche Maatschappij, via hogescholen en universiteiten en eventueel in de organen van de samenwerkende instellingen.

4. Jaarlijks vindt een aankondiging plaats, waarin wordt opgenomen wanneer en waar de inzending dient plaats te vinden. Dit jaar is de sluitingsdatum voor inzendingen 30 september 2013. Voordrachten kunnen uitsluitend met schriftelijke instemming van door de bij de studie en examinering betrokken docenten worden gedaan.
Naast uw persoonsgegevens verzoeken wij u de officiële naam van het examen op te geven. Het spreekt vanzelf dat het vakkenpakket en de gescoorde resultaten vermeld dienen te worden. Voorts verzoeken wij u om toezending van drie exemplaren van het afstudeerwerk, met een toelichting (aanbevelingsbrief van max. één A4) van studiebegeleider / hoogleraar in het bijzonder met betrekking tot het innovatieve karakter ervan. Dit alles dient samen met het formulier voor aanbeveling verzonden te worden naar het volgende adres: Postbus 9698, 2003 LR Haarlem. Daarnaast vragen wij een digitale versie van het afstudeerwerk, bij voorkeur als pdf file, te sturen naar secretaris@khmw.nl.

5. Prijzen
a. De Informatie Scriptieprijs bestaat uit een bedrag van € 5.000,-. De winnaar ontvangt tevens een jaarabonnement op Informatie.
b. De nummers twee en drie winnen een bedrag van € 1.000,-. Daarnaast ontvangen ook zij een jaarabonnement op Informatie.

6. Voor het mededingen naar de prijs komen in aanmerking de studenten wier scriptie is afgerond in het academisch jaar 2012/2013. Zij dienen in die periode te zijn afgestudeerd aan enige studierichting van Belgische of Nederlandse hogeschool of een Nederlandse dan wel Belgische instelling voor wetenschappelijk onderwijs, met een afstudeerscriptie over (toepassing van) informatica en informatiekunde. Kandidaatstelling vindt door de student zelf plaats of op voordracht van de betrokken faculteiten, examencommissies en afstudeerdocenten.

7. Voordrachten kunnen uitsluitend met schriftelijke instemming van door de bij de studie en examinering betrokken docenten worden gedaan.

8. Naast uw persoonsgegevens verzoeken wij u de officiële naam van het examen op te geven. Het spreekt vanzelf dat het vakkenpakket en de gescoorde resultaten vermeld dienen te worden. Voorts verzoeken wij u om toezending van drie exemplaren van het afstudeerwerk, met een toelichting (aanbevelingsbrief van max. één A4) van studiebegeleider / hoogleraar in het bijzonder met betrekking tot het innovatieve karakter ervan. Dit alles dient samen met het formulier voor aanbeveling verzonden te worden naar het volgende adres: Postbus 9698, 2003 LR Haarlem. Daarnaast vragen wij een digitale versie van het afstudeerwerk, bij voorkeur als pdf file, te sturen naar secretaris@khmw.nl.

9. De ingezonden stukken moeten geschreven zijn in de Engelse of Nederlandse taal. De kandidaten zullen beoordeeld worden naar kwaliteiten die zowel het totale studieresultaat betreffen, als het innovatieve karakter van de afstudeeropdracht of –scriptie.

10. De jury’s zullen bij hun werk geheimhouding in acht nemen met betrekking tot de namen van de kandidaten en de resultaten van de beoordeling. Ook zullen zij geheimhouding betrachten met betrekking tot namen van eventuele bedrijven of instellingen waarop de scripties betrekking hebben.

11. De persoon aan wie de prijs wordt toegekend zal worden uitgenodigd deze persoonlijk in ontvangst te nemen tijdens een bijeenkomst. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

12. De inzenders behouden het auteursrecht op hun werk. Het NGI, SAI en Informatie hebben echter wel toestemming (delen van) de ingezonden scripties te publiceren, onder meer in Informatie en op de website van Informatie, onder vermelding van de naam van de inzenders. Inzenders vrijwaren het NGI, SAI en Informatie van aanspraken van derden met betrekking tot inbreuk op het auteursrecht. De beste scriptie wordt integraal ontsloten.

13. De auteur van de als best beoordeelde scriptie wordt uitgenodigd voor de slotbijeenkomst.

14. De winnaar kan worden gevraagd om medewerking te verlenen aan een intern en/of extern event van de hoofdsponsor.

15. In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslissen de voorzitter van het NGI, de voorzitter van het SAI, de uitgever van Informatie en de secretaris van de Hollandsche Maatschappij.

16. De namen en adressen van deelnemers worden op verzoek ter beschikking gesteld aan de hoofdsponsor.

 
 
A+ / A-